2019. Running Box

Konsthall 16 i Riksidrottsmuseet är Sveriges första konsthall där idrott och konst möts. Dessa två världar kan tyckas väsensskilda men det finns beröringspunkter som vittnar om gemensamma frågeställningar som speglar vår tid. Sociala och politiska frågor som rör genus och jämlikhet, identitet och självbild och strävan att övervinna utmaningar och motstånd är bara några exempel. Teman som kroppen, rörelse eller tid är andra gemensamma nämnare. Konsthall 16 möjliggörs av Tore A Jonassons stiftelse, förvaltad av Handelsbankens stiftelseavdelning.

Under sommaren presenterades John Kørners utställning Running Box. Kørner är en av de ledande konstnärerna på den danska konstscenen.

Hans utgångspunkt har länge varit måleri, men i allt större utsträckning skapar han nu med sina utställningar platsspecifika installationer, en slags tredimensionella målningar, där även skulpturer, objekt och textilier kan ingå. Han intresserar sig mycket för aktuella sociala och politiska frågor och arbetar gärna på ett otraditionellt sätt för att nå ut till publiken.

Referensen till löpning i utställningens titel, Running box, hänvisar till den intensifierade hastigheten i samhället, en tempoökning som ägt rum på flera plan. Befolkningen har ökat kraftigt, vetenskapen blir alltmer sofistikerad, det sätt som människor interagerar med varandra har förändrats osv. Löpning används här som en metafor för denna generella hastighetsökning i samhället. Kørner betraktar idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, kroppen och genuspolitiken. Enligt konstnären är sporten, med sitt visuella språk, sina färger och koder, både inflytelserik och estetisk. I utställningen skapar han en integrerad helhet av rörelse, sport, propaganda och konst som kommenterar aktuella frågeställningar över nationsgränserna.