Fondutdelning ska stärka relationen Sverige-Danmark

32 kulturskapare från Danmark och Sverige får dela på 477 000 kronor. Medlen kommer från Svensk-danska kulturfonden. Pengarna ska bidra till att främja kulturutbyte och stärka relationen mellan människor i de två länderna, en relation som påverkats av de senaste årens pandemirestriktioner.  

       — När människor inte kunde ta sig till sina jobb, studier eller besöka familjemedlemmar på andra sidan gränsen påverkades vårt mellanfolkliga samarbete i grunden och tilliten till ett öppet Norden. Nu startar ett viktigt arbete att återta den tilliten och vi hoppas vara en betydelsefull part i det arbetet, säger Hans Wallmark, ordförande för stiftelsen Svensk-danska kulturfonden.

Stärka kulturutbytet mellan Danmark och Sverige

Svensk-danska kulturfonden har sedan 1950-talet arbetat för att stärka relationen mellan de två länderna genom att stödja olika kulturprojekt. Tanken är dels att dela kulturyttringar mellan länderna, dels bidra till att öka kontaktytorna och stärka nätverken mellan kulturskapare i Sverige och Danmark. De två senaste årens pandemi synliggjorde hur sårbar relationen mellan länderna är och hur viktigt det är att vi inte bara arbetar för att stärka den utan också att det arbetet intensifieras, menar Hans Wallmark.

Stor mängd bidragsansökningar

Fonden fattar beslut om vilka projekt man vill stödja i maj varje år, efter en öppen ansökningsperiod under februari-april. Det lämnades in 127 ansökningar om bidrag, varav 32 beviljades stöd.  

       — Det är väldigt roligt att så många har sökt pengar från fonden. Det visar att det finns en bred uppslutning kring vårt arbete för att öka de interkulturella kontakterna mellan våra två länder, säger Helle Ahlenius Pallesen, vice ordförande i Svensk-danska kulturfonden.

Projekten som nu får stöd handlar om bland annat utbildning, informationsutbyte, musik och konst.

       — Det känns extra roligt att det är så stor spridning på de projekt som nu kommer att sätta i gång. Jag gläder mig till att se vad de olika kulturskaparna kommer att åstadkomma, säger Hans Wallmark.

Hans Wallmark (foto: Axel Adolfsson) & Helle Ahlenius Pallesen.